KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), veri sorumlusu olarak Vital Medikal Servis San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (“Vital”)  kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak süreçlerinin kapsamını, amacını ve yöntemlerini açıklar.

Kişisel Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun olarak işlenebilecektir. Vital, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve hukuki sebeplerini aşağıda dikkatinize sunarız;

 

İŞLEME AMACI

KİSİSEL VERİ

HUKUKİ SEBEBİ

1. Mal ve hizmetlerin sağlanması, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tedarik zinciri süreçlerinin yürütülmesi ve satış sonrası hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi

 

TCKN, ad-soyad, imza sirküleri,imza beyannamesi,

cep telefonu, e-mail adresi, adres bilgileri, müşteri işlem verileri, finans verileri

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

2. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında müşterilere satış işlemi sonrası fatura kesilmesi, vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

TCKN, ad-soyad, cep telefonu, e-mail adresi, adres bilgileri, müşteri işlem verileri, finans verileri

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

3. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterilerin talep/şikayetlerinin takibinin sağlanması

 

TCKN, ad-soyad, cep telefonu, e-mail adresi, adres bilgileri, müşteri işlem verileri, hukuki işlem verileri

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 -Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

4. Bilişim güvenliğinin sağlanması

 

TCKN, ad-soyad, lokasyon bilgisi, işlem güvenliği, cihaz bilgisi

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

5. Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması

Kamera kaydı verileri

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

6. Yetkili kurum ve kuruluşlar, hastaneler tarafından iletilen faturalara istinaden ilgili kişilerr ürün ve hizmet sağlanması. Bu veriler yalnızca ilgili kurumlar tarafından fatura ve diğer dökümanlar ile birlikte iletilmesi halinde mevzuat uyarınca fatura saklama zorunluluğumuz çerçevesinde saklanmaktadır.

Sağlık verileri

Sağlık verileri Vital tarafından doğrudan ilgili kişilerden toplanmamaktadır. Kanun’un 6. maddesinde belirtilen kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından  toplanmakta ve Vital’e iletilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için kayda alınabilecek, depolanabilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilecek, gerekli görülen hallerde güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız, hizmet sağlayıcıları, anlaşmalı satıcılar, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin yalnızca sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak üzere gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız. Vital’in herhangi bir kusuru olmaksızın kişisel verilerinizin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda şirketimize hiçbir sorumluluk yüklenemeyecektir.

Vital’e iş başvurusunda bulunmanız halinde Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ne http://www.vitalmedikal.com/tr/content/page/kurumsal/insan-kaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi  Vital’in Girne Mah. Irmaklar Sok. Küçükyalı İş Merkezi No:72-C8/1 Maltepe/İstanbul adresine yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Vital, işbu Aydınlatma Metni’nin yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.